Ūkio „Karotītes“ ir jo interneto svetainės www.origanic.lt privatumo politika

 

Privatumo politikos aprašas sudarytas iš dviejų dalių – „Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas“ bei „Anoniminiai duomenys ir slapukai“.

 

Ūkis „Karotītes“ gali apie Jus rinkti dviejų rūšių duomenis:

  • asmens duomenis,
  • anoniminius duomenis, naudojant slapukus.

Prašome įdėmiai perskaityti ūkio „Karotītes“ privatumo politiką.

 

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

 

Šioje privatumo politikos dalyje paaiškinama, kaip renkame, saugome ir naudojame duomenų subjektų (toliau – klientų) asmens duomenis.

Privatumo politikos aprašyme minimi „asmens duomenys“ reiškia informaciją, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.

Kas mes esame

Ūkis „Karotītes“ yra sertifikatą turintis ekologinis ūkis – viščiukus lesiname 100 % ekologišku lesalu, kurio pagrindinė sudedamoji dalis yra čia pat, Latvijoje, iškulti ekologiški grūdai. Ūkio „Karotītes“ produktų galima įsigyti didžiausiose Latvijos parduotuvėse („Rimi“, „Stockman“, „Sky“ ir kt.) ir turguose.

Ūkis „Karotītes“ prekiauja savo produktais interneto svetainėje www.origanic.lt ir juos pristato.

Kokius asmens duomenis mes tvarkome

Ūkis „Karotītes“ gauna šiuos klientų asmens duomenis:

  • vardas, pavardė,
  • paštas,
  • telefono nr.
  • gyvenamosios vietos adresas (šalis, miestas, gatvė, buto numeris ir pašto kodas),
  • įmonės pavadinimas;
  • informacija apie kliento atliktus pirkimus.

Kokiais tikslais duomenys gaunami ir koks yra jų tvarkymo teisinis pagrindas

Ūkis „Karotītes“ tvarko klientų asmens duomenis, kad galėtų administruoti klientų pirkimus ir pristatyti prekes, taip pat siųsti el. pranešimus klientams rinkodaros tikslais: teikti specialius, akcinius pasiūlymus ir naujienas.

Rinkodaros pranešimai ir informacija siunčiami tik su kliento sutikimu. Klientui, nesutinkančiam gauti rinkodaros pranešimų arba informacijos, vis tiek bus teikiamos ūkio „Karotītes“ paslaugos.

Klientas, pateikdamas užsakymą, pateikia ir pagrindinę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, gyvenamosios vietos adresą).

 

 

Ūkis „Karotītes“ tvarko kliento pateiktus duomenis, kad susisiektų su klientais, vykdytų užsakymus, taip pat teiktų jiems informaciją ir naujienas. Ūkis „Karotītes“ tvarkomi duomenys – tai iš kliento gauti duomenys.

Gautą informaciją ūkis „Karotītes“ tvarko sąžiningais ir teisėtais būdais, ji naudojama tik šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams, ir kliento pateikta informacija jokiu būdu nebus naudojama kitiems, šioje privatumo politikoje nenurodytiems tikslams.

Asmens duomenų atskleidimas

Asmens duomenys neperduodami ir naudojami tik ūkio „Karotītes veikloje, ūkio „Karotītes“ bendradarbiavimo partneriams jie suteikiami sutarties pagrindu, tik privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Vykdydamas teisėtus reikalavimus, ūkis „Karotītes“ turi teisę perduoti kliento asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, taip pat jų prašymu – valstybės ir savivaldybių įstaigoms, jeigu tai numatyta kuriame nors norminiame akte.

Ūkis „Karotītes“ gali perduoti klientų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, taip pat valstybės ir savivaldybių įstaigoms, siekdamas apginti savo teisėtus interesus norminių aktų nustatyta tvarka.

 

Kur kliento asmens duomenys yra tvarkomi

Ūkio „Karotītes“ klientų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Klientų duomenys nėra tvarkomi arba siunčiami į šalis, kurios nėra ES arba EEE.

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

Ūkiui „Karotītes“ konfidencialumas yra labai svarbus, todėl naudojame tinkamas technologines ir organizacines priemones, reikalingas klientų pateiktiems asmens duomenims apsaugoti. Ūkio „Karotītes“ saugos procedūros atitinka galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus. Ūkio „Karotītes“ darbuotojai laikosi konfidencialumo, saugos ir asmens duomenų apsaugos politikos.

Prieiga prie klientų duomenų suteikiama sutarties pagrindu tik įgaliotiems ūkio „Karotītes“ darbuotojams ir bendradarbiavimo partneriams.

Ūkis „Karotītes“ reaguoja į visas klientų pretenzijas dėl duomenų tvarkymo ir imasi visų veiksmų, siekdamas pašalinti šias klientų pretenzijas (ūkio „Karotītes“ kontaktai pateikiami toliau – Kontaktai).

Jeigu ūkis „Karotītes“ nereaguoja į klientų pretenzijas arba skundus, kurie susiję su asmens duomenų tvarkymu, klientas turi teisę pateikti skundą duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: Ryga, Blaumaņa g. 11/13-15, tel. 67223131, el. p. [email protected].

Duomenų saugojimo laikotarpis

Klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, gyvenamosios vietos adresą, įmonės pavadinimą, informaciją apie atliktus pirkimus) išsaugome, kol yra kliento profilis svetainėje, arba, jeigu klientas atšaukia sutikimą, kad duomenys būtų saugomi, iki atšaukimo momento.

Jeigu klientas nesusikūrė profilio, bet pateikė užsakymą, duomenys saugomi 5 metus nuo pirmojo užsakymo momento arba, jeigu klientas atšaukia sutikimą, kad duomenys būtų saugomi, iki atšaukimo momento.

Klientų asmens duomenys, kurių tvarkymas reglamentuojamas galiojančiame norminiame akte, saugomi iki norminiame akte nurodyto laikotarpio pabaigos ir tokie duomenys kliento pageidavimu nebus ištrinti.

Klientų teisės

Pagal galiojančius norminius aktus, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, klientai turi šias teises:

teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą,

teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis,

teisę turėti prieigą prie asmens duomenų,

teisę taisyti arba ištrinti klientų asmens duomenis, pateiktus ūkiui „Karotītes“, išskyrus tuos atvejus, kai yra teisinis pagrindas išsaugoti asmens duomenis.

Klientui pranešus ūkiui „Karotītes“ apie ketinimą pasinaudoti viena iš minėtų kliento teisių, į kliento prašymą bus atsakyta per mėnesį nuo prašymo gavimo.

Klientas gali kreiptis į ūkį „Karotītes“, kad gautų informaciją apie jo žinioje esančius klientų asmens duomenis, juos patvirtintų arba pataisytų. Klientas turi teisę reikalauti, kad ūkis „Karotītes“ ištrintų jo žinioje esančius kliento asmens duomenis.

Back to top

Parduotuvių, kuriose galite rasti mūsų gaminių, sąrašas

Locator

Raskite artimiausią parduotuvę

Visos parduotuvės